Příplatek rodičů


 

Evidenční list dítěte v jeslích
Přijato dne:

Propuštěno dne:

Důvod:


DÍTĚ
Příjmení Jméno                                         R.Č.
Bydliště, obec ulice a číslo

OTEC
Příjmení Jméno                                         naroz.
Povolání Zaměstnavatel (firma, adresa, telef.)                               
Čistý příjem            ............................................ Kč měs.
Pracovní doba od ............... do ................. hod., v sobotu do ............. hod., volné dny:
Potvrzení zaměstnavatele (podpis, razítko)

MATKA
Příjmení Jméno                                         naroz.
Povolání Zaměstnavatel (firma, adresa, telef.)                               
Čistý příjem            ............................................ Kč měs.
Pracovní doba od ............... do ................. hod., v sobotu do ............. hod., volné dny:
Potvrzení zaměstnavatele (podpis, razítko)

SOUROZENCI DÍTĚTE
Jméno                                   nar.                                   navštěvuje školu, kde                            č. telef.
Jméno                                   nar.                                   navštěvuje školu, kde                            č. telef.
Jméno                                   nar.                                   navštěvuje školu, kde                            č. telef.

Zavazujeme se dodržovat řád jeslí. Jsme si vědomi, že opakované jeho porušení může mít za následek vyloučení dítěte z jeslí. Zavazujeme se, že oznámíme ihned správě jeslí, jestliže se v naší rodině nebo okolí vysketne přenosná nemoc. Souhlasíme s veškerými zdravotnickými opatřeními, která budou podle rozhodnutí lékaře v jeslích prováděna. Předložíme všechna potvrzení a očkování dítěte. Zavazujeme se platit za dítě Kč .................... denně. Příplatek se platí měsíčně pozadu. Bereme na vědomí, že v případě neodůvodněného nezaplacení nebude dítě příští měsíc do jeslí přijato. každou změnu ve výši příjmů budeme ihned hlásit vedoucí sestře jeslí.
V................................. dne................ 20..
........................................................................................................
**podpis rodičů nebo osob majících děti v přímé péči
*) Když dítě nemá rodiče nebo nežije u nich, vyplní odstavec "otec, matka" osoby mající děti v přímé péči a uvedou tam svoje data s poznámkou o svém vztahu k dítěti (např. babička, pěstounka atd.).
**) Má-li dítě rodiče a tito nejsou zbaveni rodičovské moci, je třeba, aby evidenční list podepsal vedle osob, které mají dítě v přímé péči, také jeden z rodičů.