Přihláška dítěte do jeslí

Do jeslí jsou přijímány děti ve věku od 1 roku do 3 let, jejichž rodiče jsou zaměstnáni nebo studují.
Zápis do jeslí probíhá celoročně.
Rodiče vyplní formulář "Žádost o přijetí dítěte do jeslí", ve kterém kromě základních údajů uvedou předpokládanou dobu nástupu dítěte do jeslí.
Vedoucí sestra zapíše dítě do příjmové knihy. Nejvíce volných míst se každoročně uvolní v září, protože většina dětí odchází do mateřské školy.
V červnu jsou rodiče, na základě podané žádosti, přizváni na přijímací pohovor s vedoucí sestrou jeslí (pokud dítě nastupuje v průběhu roku, přijímací pohovor se uskuteční nejméně 14 dní před nástupem dítěte do jeslí). Při osobním pohovoru vedoucí sestra informuje o všech náležitostech, souvisejících s přijetím dítěte do jeslí, předá rodičům "Evidenční list dítěte", který si rodiče vyplní a nechají potvrdit od dětského lékaře: prodělané povinné očkování podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., souhlas dětského lékaře s nástupem dítěte do jeslí a potvrzení o bezinfekčnosti. Součástí "Evidenčního listu" je i potvrzení o tom, že jsou rodiče zaměstnáni nebo studují.
Při přijímacím pohovoru jsou rodiče seznámeni s Domácím řádemm, Organizačním a Provozním řádem a jsou poučeni o svých právech a povinnostech. Dávají souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že bude kromě zákonných zástupců vyzvedávat dítě z jeslí jiná osoba, vyplní rodiče formulář "Zmocnění k odvádění dítěte jinou osobou".
Rodiče uzavírají s jeslemi "Smlouvu o poskytování služby péče o dítě v jeslích".


Klikem na ikonku zobrazíte obsah dokumentu:

Žádost o přijetí dítěte
Evidenční list, strana č. 1Evidenční list, strana č. 2