Program výchovné péče v jeslích

Věkové období od 1 roku do 3 let je obdobím velkého pohybového i rozumového vývoje dítěte. Náplní práce sester je nejen uspokojování základních potřeb dětí, ale také vytváření podmínek pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte.

Proto kromě ošetřovatelské péče provádíme s dětmi v jeslích i péči výchovnou. Zní to velmi odborně, ale všechny činnosti, při kterých se rozvíjejí schopnosti a dovednosti dětí, probíhají hravou formou.

Vycházíme z toho, že se dítě nejlépe učí nápodobou a na základě tzv. dovednostního tréninku (časté opakování určité činnosti tak dlouho, až si ji dítě podvědomě osvojí). Výchovné činnosti dělíme na 6 základních kategorií:

  • tělesná výchova - zdravotní cviky - napodobování zvířátek, věcí a činností, procvičování lezení, chůze, běhu, skoku, házení a cviky na obratnost a odvahu, jednoduché prvky jógy (napodobování zvířátek se zaměřením na dechová cvičení)

  • hudební výchova - hudebně pohybová výchova - tanečky, seznámení s hudebními nástroji, procvičování rytmu - rytmické hudební nástroje, zpěv - jednoduché dětské písničky, sluchová cvičení

  • pracovní výchova - v první řadě rozvíjení sebeobslužných návyků, dále hra se stavebnicemi různých tvarů a velikostí, stavění kostek na sebe, za sebou, ohraničený prostor, překlenutí prostoru, práce s různorodými materiály - přírodní materiály - listy, kytky, kaštany, hry s pískem, práce s plastelínou, práce s keramickou hlínou, vystřihování a lepení, navlékání, vhazování a vkládání předmětů, experimentace, apod. Při napodobivé hře kopírují děti činnosti dospělých - hra na obchod, na maminku, na kadeřnici, opraváře, uklízečku, lékaře apod.

  • výtvarná výchova - v tomto věku děti malují voskovkami, křídami, uhlem, rudkou, vodovými nebo temperovými barvami, tuží, malují do klovatiny nebo tapetolu, mohou malovat prsty, celou dlaní, štětcem nebo špejlí

  • rozumová výchova - rozvíjíme rozumové schopnosti - děti seznamujeme s přírodou, s blízkým životním prostředím, seznamujeme je s věcmi a jejich vlastnostmi, při pohádkách rozvíjíme představivost a fantazii, rozvíjíme poznávací hry - různé básničky a říkadla, dramatizace pohádek, provádíme činnostně poznávací hry - rozpouštění sněhu v teple, plavání věcí ve vaničce apod.

  • mravní výchova - rozvíjíme u dětí sebevědomí a přiměřenou sebedůvěru, podporujeme kamarádské vztahy a sociální chování, navozujeme radostné a veselé prožitky při hře nebo při malých oslavách, seznamujeme děti s jednoduchými pravidly společenského chování

Tyto informace jsou velmi stručné, ale snad poslouží k vytvoření vaší představy o tom, jakou péči dětem v jeslích poskytujeme.Kapacita jeslí: 25 míst

Personál: 3 dětské sestry + 1 ošetřovatelka
vedoucí sestra - střední zdrav. škola obor dětská sestra + pomaturitní specializační studium obor výchovná péče
sestry - střední zdravotnická + kurz psychologie a pedagogiky

Pomocný personál:
1 pomocnice
1 pradlena